AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI


AB Daimi Temas Noktası Koordinatörlüğü

AB DAİMİ TEMAS NOKTASI KOORDİNATÖRLÜĞÜ


Avrupa Birliği Devlet ve Hükümet Başkanlarının 17 Aralık 2004 tarihli Zirvesinde aldığı karar doğrultusunda 3 Ekim 2005 tarihinde Lüksemburg'ta yapılan Hükümetlerarası Konferans ile Türkiye resmen Avrupa Birliği'ne katılım müzakerelerine başlamıştır. Avrupa Komisyonu tarafından Türkiye için hazırlanan Taslak Müzakere Çerçeve Belgesinde, müzakerelerin 35 fasıl altında yürütülmesi öngörülmüş olup, Kültür ve Turizm Bakanlığı 15 fasılda sorumludur.

 

Türkiye-AB müzakere çalışmaları kapsamında Bakanlığımız,

 • 1 No’lu Malların Serbest Dolaşım Faslında, Kültürel Mallar,
 • 2 No’lu İşçilerin Serbest Dolaşımı Faslında, Profesyonel Turist Rehberliği, Seyahat Acentaları, Belgeli Turizm İşletmeleri ve Belgeli Kültür Yatırım ve Girişimleri,
 • 3 No’lu İş Kurma Hakkı ve Hizmet Sunumu Serbestisi Faslında, Seyahat Acentaları ve Profesyonel Turist Rehberliği, Mesleki Yeterlilikler-Sanatçı Değişimi ve Deniz Turizmi,
 • 4 No’lu Sermayenin Serbest Dolaşımı Faslı kapsamında, Yabancı Sermayeli Seyahat Acentaları ve Belgeli Turizm İşletmeleri ve Yat Limanı İşletmeciliği,
 • 7 No’lu Fikri Mülkiyet Hukuku Faslında, Fikri Mülkiyet Hakları,( Bakanlığımız eşbaşkandır)
 • 8 No’lu Rekabet Politikası Faslında, Sinema Filmlerine Verilen Destekler,
 • 10 No’lu Bilgi Toplumu ve Medya Faslında, Film Mirasının Korunması ve Sinema Sektörünün Desteklenmesi,
 • 11 No’lu Tarım ve Kırsal Kalkınma Faslında, Kırsal Kalkınmaya Yönelik Turizm Uygulamaları ile Kırsal Alanlarda Kültürel Faaliyetler,
 • 18 No’lu İstatistik Faslında, Konaklama İstatistikleri ve Kültür Hizmetleri İstatistikleri,
 • 20 No’lu İşletme ve Sanayi Politikaları Faslında, Turizm Politikalarının Oluşturulması ve Yürütülmesi,
 • 23 No’lu Yargı ve Temel Haklar Faslında, Kültürel Haklar,
 • 26 No’lu Eğitim Kültür Faslında, Kültür Politikaları, Kültürel Mirasın Korunması ve Tanıtılması, Kültürel Haklar, Film Mirası,
 • 27 No’lu Çevre Faslında Atık Su ve Su Kalitesi,
 • 28 No’lu Tüketicinin ve Sağlığın Korunması Faslında, Yanıltıcı Reklam ve Paket Turlar,
 • 29 No’lu Gümrük Birliği Faslında, Kültürel Mallar ve Kaçakçılıkla Mücadele, konularından sorumludur.

  Bakanlığımız sorumluluğunda çalışmaları yürütülen fasıllara ilişkin son duruma ilişkin olarak;

 • 4 No’lu Sermayenin Serbest Dolaşımı, 7 No’lu Fikri Mülkiyet Hukuku, 10 No’lu Bilgi Toplumu ve Medya, 18 No’lu İstatistik, 20 No’lu İşletme ve Sanayi Politikası, 27 No’lu Çevre ve 28 No’lu Tüketicinin ve Sağlığın Korunması Fasılları açılmıştır.
 • 26 No’lu Eğitim ve Kültür Faslı Türkiye'nin Müzakere Pozisyon Belgesini Komisyona sunmuştur.
 • 1 No’lu Malların Serbest Dolaşımı, 3 No’lu İş Kurma Hakkı ve Hizmet Sunumu Serbestisi, 8 No’lu Rekabet Politikası, 11 No’lu Tarım ve Kırsal Kalkınma ve 29 No’lu Gümrük Birliği Fasılları Konsey’de Tarama Sonu Raporu’nda onaylanmış ve açılış kriterleri resmi olarak belirlenmiştir. Fakat, 1 No’lu, 3 No’lu, 11 No’lu ve 29 No’lu Fasıllar, 14–15 Aralık 2006’da Brüksel’de yapılan AB Hükümet ve Devlet Başkanları Zirvesi’nde Türkiye’nin Ankara Anlaşması’na Ek Protokolü karşılamaması nedeniyle müzakere süreci askıya alınmışlardır.
 • 2 No’lu İşçilerin Serbest Dolaşımı, 23 No’lu Yargı ve Temel Haklar Dolaşımı Fasılları Tarama Sonu Raporu’nda onaylanmamıştır.

   

   

  Görevleri

  Avrupa Birliği Daimi Temas Noktası Koordinatörlüğünce AB’ye katılım sürecinde Bakanlığımız sorumluluk alanına giren 15 fasılda;

 • Bakanlık Birimleri ile koordinasyon sağlanarak, Bakanlığımız bilgi, belge ve veri altyapısı oluşturulmakta,
 • Müzakere çalışmaları çerçevesinde Bakanlık içi ve kurumlararası koordinasyon sağlanmakta, rapor ve sunum hazırlanmakta,
 • İlgili toplantı ve çalıştaylara katkı ve katılım sağlanmaktadır.
 • Koordinatörlüğümüzce Bakanlığımız görev alanı kapsamındaki Avrupa Konseyi ile ilgili çalışmalar yürütülmekte ve ilgili birimlerle koordinasyon sağlanmaktadır.

   

  Türkiye-AB Müzakere çalışmalarının yanı sıra, AB Daimi Temas Noktası Koordinatörlüğünce;  

 • Türkiye Raporu ile ilgili çalışmalarda Bakanlık koordinasyonu ve katkısı,
 • Türkiye- AB Fikri Mülkiyet Hakları Çalışma Grubu Toplantılarına katkı ve katılım,
 • AB’ye Katılım için Ulusal Eylem Planı çalışmalarının koordinasyonu ve katkısı,
 • Türkiye-AB Alt Komiteleri (2 No’lu İç Pazar ve Rekabet Alt Komitesi, 3 No’lu Ticaret, Sanayi ve Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu (AKÇT) Ürünleri Alt Komitesi ve 5 No’lu Yenilikçilik Alt Komitesi) Toplantılarına koordinasyon, katkı ve katılım, 
 • Gümrük Birliği Ortak Komitesi (GBOK) çalışmalarının Bakanlık katılım ve koordinasyonu,
 • Gümrük Birliği’nin Güncellenmesi çalışmalarına katılım ve koordinasyon,  
 • AB TAIEX (Teknik Destek ve Bilgi Değişim Mekanizması) Bakanlık koordinasyonu,
 • Avrupa Birliği Eşgüdüm Kurulu (ABEK) tarafından istenilen çalışmaların yapılması ve Bakanlık koordinasyonu, 
 • Avrupa Birliği İletişim Stratejisi (ABİS) çalışmalarının koordinasyonu ve katkısı,
 • AB Turizm Danışma Komitesi (TAC) toplantılarına katılım ve Bakanlık koordinasyonu,
 • Avrupa Konseyi Kültür, Miras ve Peyzaj Yönlendirme Komitesi (CDCPP) toplantılarına Bakanlık ve Bakanlıklar arası koordinasyonu, katkı ve katılımı,
 • Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen Ekonomik Reform Programı (ERP) çalışmaları, toplantı ve ilgili eğitimlerin koordinasyonunu, katkı ve katılımı,
 • Avrupa Komisyonu’nda Ulusal Uzman Görevlendirilmesi ve NEPT başvurularının koordinasyonu,
 • Jean Monnet Burs Programının Bakanlığımızca tanıtım ve koordinasyonu,   
 • Ankara Üniversitesi Avrupa Toplulukları Araştırma ve Uygulama Merkezi (ATAUM) Avrupa Birliği Eğitim Programlarının koordinasyon bilgilendirilmesini çalışmaları sürdürülmektedir.

 

 

 

İLETİŞİM BİLGİLERİ:

 

M. Tolunay SARAÇ

Koordinatör

Tel:      +90 312 470 79 66

e-posta:abgrubu@ktb.gov.tr