AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Çok Taraflı İlişkiler Koordinatörlüğü

Çok Taraflı İlişkiler Koordinatörlüğü’nün Görevleri:

-Kültür ve turizm alanında, üyesi olunan uluslararası kuruluşlar ile yürütülen faaliyetlerin takibini ve koordinasyonu sağlamak; Bakanlığımızın uluslararası kuruluşlarla olan ilişkilerinde birimlerimizin ve kuruluşların görüşlerini almak, bu konuda gerekli bilgi ve belgeleri toplamak,

-Uluslararası kuruluşların toplantı, staj, kongre, seminer, vb. faaliyetlerini izlemek, gerekli görülen faaliyetlere Bakanlığımızın katılımını sağlamak, gerekli hallerde ülkemizin ev sahipliğinde düzenlenen uluslararası toplantıların hazırlık, düzenleme ve raporlama aşamalarında görev almak,

-Uluslararası kuruluşlara ait aidat/katkı payı/maddi destek ödemelerine ilişkin işlemleri yerine getirmek,

-Uluslararası kuruluşların yürüttüğü projelere ve programlara Bakanlığımızın katılımını sağlamak, ilgili bakanlık birimlerini ve ulusal, bölgesel ve yerel ölçekte kurum ve aktörleri bilgilendirmek, yönlendirmek ve programlarla ilgili düzenlenen toplantı, eğitim, seminer, çalıştay vb. aktivitelere katılmak,

-Avrupa Birliği, Birleşmiş Milletler ve diğer ilgili ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşların sağladığı hibe/fon kaynaklarını takip etmek, ilgili Birimlerle koordinasyon halinde proje hazırlamak, dokümantasyonu sağlamak, faaliyetleri yürütmek, raporlamak ve projenin gerektirdiği diğer tüm iş ve işlemleri yürütmek,

-Diğer kamu kurum ve kuruluşları tarafından yürütülen programlara ilişkin proje ve program değerlendirme ve izleme çalışmalarında görev almak,

 -Avrupa Komisyonu Turizm Danışma Komitesince yürütülen araştırma, inceleme, görüş alma, ulusal koordinasyon gerektiren iş ve işlemleri takip etmek, Avrupalı Seçkin Destinasyonlar Girişimi (EDEN), Calypso, vb projelere ilişkin faaliyetleri yürütmek, toplantılara katılım sağlamak ve raporlamak,

-Avrupa Konseyi bünyesinde yürütülen ve ülkemizin katılım sağladığı projeler, programlar ve yönlendirme komiteleri kapsamında ilgili birimlerle eşgüdümü sağlamak, izleme ve yönlendirme toplantılarına katılmak ve gerekli diğer çalışmaları yürütmek,

 -Yabancı misyon tarafından ülkemize, Bakanlık heyetlerince de yurtdışına yapılan ziyaretlerde koordinasyonu sağlamak, ziyaretlerle ilgili gerekli hazırlıkları gerçekleştirmek,

-Türkiye Cumhuriyeti Medeniyetler İttifakı Ulusal Planında yer alan ve Bakanlığımız sorumluluk alanına giren projelerle ilgili olarak Bakanlığımız ilgili Birimlerden alınan güncel bilgilerin iletilmesi, ilgili koordinasyon toplantılarına katılım sağlamak, Makama sunulmak üzere bilgi notu hazırlamak ve güncellemek.

 Linkler:


Avrupa Birliği Bakanlığı

Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu

Türkiye Ulusal Ajansı

Eden Türkiye

Euroimages

Merkezi Finans ve İhale Birimi

İletişim:

Başak Önsal Demir - Koordinatör

Telefon:+90 312 470 79 03

E-Posta: basak.onsal@kulturturizm.gov.tr