AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI


Başka bir kurumda 657 sayılı Kanuna tabi Memur olarak görev yapmaktayım, Bakanlığınız yurtdışı teşkilatına atanabilir miyim?

13 Ocak 2007 tarih ve 26402 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren, Yurtdışında Sürekli Görevlendirilecek Personel Hakkında Yönetmeliğin, Genel Şartlar başlıklı 6.maddesinde;
a) 657 sayılı devlet memurları kanunun 48. maddesinde öngörülen şartları taşımak,
b) En az 4 yıllık yükseköğretim mezunu olmak,
c) Yabancı dil bilmek ve mesleki yeterlilik sınavında başarılı olmak,
d) Çalışmakta olduğu kurum bünyesinde en az 3 yıl çalışmış veya kendi mesleki alanında doktor unvanını almış olmak,
e) Son 3 yılda olumlu sicil almış olmak,
f) Hizmetin gerektirdiği temsil yeteneğine sahip olmaktır.

09 Mayıs 2008 tarih ve 26871 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren, Yurtdışında Sürekli Görevlendirilecek Personel Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 3 üncü maddesinde Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “seksen puan” ibaresi “yetmiş puan” olarak değiştirilmiş ve maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(3) Birinci fıkrada belirtilen dillerin resmi dil olarak konuşulduğu ülkelerde, Yükseköğretim Kurulunca denkliği kabul edilen lisans, yüksek lisans veya doktora eğitimini tamamlayanlar ile resmi dili Türkçe ve lehçesi olan ülkelere görevlendirilecekler hakkında anılan fıkrada öngörülen yabancı dil yeterliliği belgesine sahip olma şartı aranmaz” denilmektedir.

10.maddesinin 1.fıkrasında; “Yabancı dil bilgisine sahip adaylar mesleki yeterlik sınavına tabi tutulur….Sınavda başarılı sayılabilmek için ortalamanın en az yetmiş puan olması gerekmektedir. 2.fıkrasında; “Kurumlarında Genel Müdür ve eşdeğer düzeyde ve/veya daha üst görevlere atanmış olanlar, bu görevlerde toplam iki yıl çalışmış olmaları şartı ile mesleki yeterlilik sınavına tabi tutulmazlar…”denilmektedir.