AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI


Dört yıllık yüksekokul mezunuyum. Herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunda görev yapmamaktayım. Bakanlığınıza bağlı kütüphanelere kütüphaneci, müzelere müze araştırmacısı, olarak atanabilir miyim?

28/06/2009 tarihli ve 27302 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Devlet memurluğuna alınma ile ilgili I Seri Nolu “Kamu Personeli Genel Tebliği”nde kamu kurum ve kuruluşlarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi memur statüsünde çalışmak isteyen vatandaşlarımızın nasıl hareket etmelerinin gerektiği belirtilmiş ve “İlk Defa Devlet Memurluğuna Alınma” başlıklı 1 inci maddesinin son fıkrasında; “…kamu kurum ve kuruluşlarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi memur olarak istihdam edilmek isteyenlerin, öncelikle Kamu Personel Seçme Sınavına (KPSS) katılmaları ve sınav sonucuna göre aldıkları puan doğrultusunda (A) grubu kadrolar için kamu kurum ve kuruluşlarının; (B) grubu kadrolar için ise ÖSYM Başkanlığının ilanlarını takip ederek, bu kamu kurum ve kuruluşlarına veya ÖSYM Başkanlığına başvuruda bulunmaları gerekmektedir.” denilmek suretiyle ilk defa Devlet memurluğuna alınacakların hareket etmeleri gereken yöntem açıklanmıştır.
Ayrıca, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 4/B maddesi gereğince sözleşmeli personel pozisyonuna atanmalarda izlenecek yol, 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kururu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar’a 28/06/2007 tarihli ve 26566 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 11/06/2007 tarihli ve 2007/12251 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile eklenen “Sınav Şartı” başlıklı Ek Madde 2 de açıklanmıştır.
Anılan Bakanlar Kurulu Kararının belirtilen ek 2 nci maddesinde; Kamu kurum ve kuruluşlarının 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre;
a) Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı tarafından Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle doğrudan yapılacak merkezi yerleştirme,
b) Yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın, KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından yapılacak yerleştirme,
c) Bu Esaslara ekli 3 sayılı cetvelde unvanları belirtilen sözleşmeli personel pozisyonlarına KPSS (B) grubu puan sırasına konulmak kaydıyla alım yapılacak her bir unvan için boş bulunan sözleşmeli personel pozisyonunun on katına kadar aday arasından ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından yapılacak yazılı ve/veya sözlü sınav başarısı sırasına göre yapılacak yerleştirme,
yöntemlerinden herhangi biri ile sözleşmeli personel istihdam edebilecekleri hüküm altına alınmıştır.
Buna göre, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 4/B maddesi gereğince sözleşmeli personel pozisyonunda istihdam edilmek isteyenlerin, öncelikle Kamu Personel Seçme Sınavına (KPSS) katılmaları ve sınav sonucuna göre aldıkları puan doğrultusunda kamu kurum ve kuruluşlarının veya ÖSYM Başkanlığının ilanlarını takip ederek, bu kamu kurum ve kuruluşlarına veya ÖSYM Başkanlığına başvuruda bulunmaları gerekmektedir.
Öte yandan, 22/08/2005 tarihli ve 25914 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Bakanlığımız Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği gereğince Kütüphaneci kadrosuna atanabilmek için ayrıca, Üniversitelerin bilgi ve belge yönetimi bölümü, kütüphanecilik, dokümantasyon-enformasyon veya arşivcilik anabilim dallarının herhangi birinden lisans düzeyinde mezun olmak, Müze Araştırmacısı kadrosuna atanabilmek için ayrıca, Üniversite, fakülte veya yüksekokulların arkeoloji bölümlerinin protohistorya, prehistorya ve önasya arkeolojisi ile klasik arkeoloji ana bilim dalları; sanat tarihi bölümü; eskiçağ dilleri ve kültürleri bölümlerinin hititoloji, sümeroloji, latin dili ve edebiyatı ile yunan dili ve edebiyatı (klasik filoloji) anabilim dalları; tarih bölümü; sosyal antropoloji ve etnoloji bölümlerinin sosyal antropoloji ile etnoloji anabilim dalları; fizik ve paleoantropoloji bölümlerinin paleoantropoloji ile fizikiantropoloji anabilim dalları; doğu dilleri ve edebiyatları bölümlerinin arap dili ve edebiyatı ile fars dili ve edebiyatı anabilim dallarının (klasik şark dilleri) herhangi birinden veya önceki yıllarda bu anabilim dallarıyla ilgili olmak üzere sayılan değişik unvanlarda lisans düzeyinde mezun olmak, gerekmektedir