AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI


Refakat izni var mıdır?

Mülga Maliye ve Gümrük Bakanlığı Bütçe Mali Kontrol Genel Müdürlüğünün 08.06.1992 tarihli ve 12128 sayılı yazısında; konuyla ilgili olarak Sayıştay Genel Kurulunca verilen 07.01.1991 tarihli ve 4686/1 sayılı kararın sonuç bölümünde; “6245 sayılı Harcırah Kanununun 20’nci maddesine göre hastalıkları icabı bu kanunun 18’inci maddesinde yazılı yerlere bir kimse refakatinde gitmesi gerektiği resmi tabip raporuyla tevsik edilenlere, aile efradından refakat edenlerin Devlet Memuru olması halinde de hastaya refakatin 6245 sayılı Harcırah Kanununa göre harcırah ödenmesini gerektirir bir görevlendirme olarak kabulüne çoğunlukla karar verildi” denilmektedir.

Buna göre; bakmakla yükümlü oldukları aile fertlerinden birisinin hastalanması halinde, doktor raporu gereğince bu hastalara refakat edecek olan Devlet Memuruna;

 

a) İkamet mahallinde refakati söz konusu ise; öncelikle yıllık izin, yıllık iznini kullanmış olması durumunda mazeret izni, mazeret izninin de yeterli olmaması halinde 657 sayılı Kanunun 108’inci maddesi uyarınca aylıksız izin verilmesi,

b) İkamet mahalli dışında refakat söz konusu ise; anılan Sayıştay kararı doğrultusunda işlem yapılarak, refakat süresince görevli sayılması gerekmektedir.