AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Kültür Günleri/Yılları Koordinatörlüğü

Kültür Günleri/Yılları Koordinatörlüğü:

Kültür Günleri/Yılları Koordinatörlüğü, 26/06/2014 tarih ve 124253 sayılı Bakan Onayı ile yürürlüğe girmiş olan Kültür Günleri/Yıllarının Düzenlenmesi ve Koordinasyonunun Sağlanmasına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönerge kapsamında faaliyetlerini yürütmektedir.

Kültür Günleri/Yılları Koordinatörlüğü, ilgili Müsteşar Yardımcısının başkanlığında, Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanı, Tanıtma Genel Müdürü, Güzel Sanatlar Genel Müdürü, Araştırma ve Eğitim Genel Müdürü, Sinema Genel Müdürü ile komite başkanının uygun göreceği Bakanlık birim amirleri ile gerektiğinde davet edilecek diğer kamu kurum ve kuruluş temsilcilerinden oluşan Kültür Programları Düzenleme Komitesini’nin kararlarının uygulanmasını takip etmek, gerekli koordinasyonu sağlamak, komitenin yazışmalarını yürütmek ve arşivlemekle görevlidir.

Koordinatörlük; bir koordinatör ve ihtiyaca göre görevlendirilen uzman personelden oluşur. Koordinatör ve koordinatörlük çalışanları idari yönden doğrudan Komite Başkanına bağlı ve sorumlu olarak faaliyetlerini yürütür.

Kültür Günleri/Yılları Koordinatörlüğü’nün görevleri:

-Komite gündemini hazırlayarak Komite Başkanına sunar. Başkanın değerlendirmesi sonucunda oluşturulan nihai gündemi komite üyelerine iletir, toplantı yeri ve zamanını organize eder.

-Komite tarafından alınan kararları dağıtımlı olarak ilgili birim ve şubelere iletir, uygulama sürecini takip eder, komite tarafından belirlenen aralıklarla, yürütülen faaliyetlere ve programların gerçekleşme safahatına ilişkin komiteye bilgi verir ve önerilerde bulunur.

-Bu yönerge kapsamındaki konularla ilgili olarak Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi bünyesindeki şubeler ve diğer birimler ile Bakanlık dışı kurum ve kuruluşlar arasında gerekli koordinasyonu sağlar.

-Birimlerce yürütülen programların aksayan yönleri hakkında Komite Başkanına bilgi verir.

-Komitenin sekretarya işlemleri ile alınan kararların ve yurt içi/yurt dışı mercilerle olan yazışmaların takibini ve arşivlemesini yapar.

-Komite Başkanı tarafından verilen diğer görevleri yerine getirir.

İletişim: 
 

Çetin AKAR- Koordinatör

Telefon: 0312 470 79 71

E-Posta: cetin.akar@kulturturizm.gov.tr