AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

EDEN Basvuru Rehberi 2019

eden

 

EDEN 2019

 AVRUPALI SEÇKİN DESTİNASYONLAR YARIŞMASI

(European Destinations of Excellence)

SAĞLIK VE ESENLİK TURİZMİ

2019 YILI ULUSAL DESTİNASYON BELİRLEME

 TEKLİF ÇAĞRISI

 BAŞVURU FORMU

 

 

 

 

 

Destinasyonun adı:

 

Başvuru Sahibinin adı:

 

 

 

 

UYARI

Lütfen bu formu doldurmadan önce başvuru rehberini dikkatlice okuyunuz.

Herhangi bir bilgi veya belgenin eksik olması durumunda daha sonra ekleme yapılamayacaktır.

Formda gri renk ile vurgulanmış metinler silinerek istenilen bilgiler girilmelidir.


BÖLÜM 1. Başvuru Sahibine Ait Bilgiler

 

Başvuru Sahibi Kuruluşun Adı

 

Kısaltması (var ise)

 

İrtibat Kişisi

Bu bölümde belirtilecek olan irtibat kişisi, başvuruların değerlendirme sürecinde ve sonrasında irtibat kurulabilecek bir kişi olmalıdır. Başvuru dosyası Bakanlığa ulaştıktan sonra belirtilen irtibat kişisine ilişkin bilgilerde bir değişiklik olması halinde yeni bilgilerin en kısa zamanda Bakanlığa bildirilmesi gerekmektedir.

Adı

 

Soyadı

 

Görevi

 

Adres

 

 

 

İlçe/İl

 

Telefon numarası

 

 

 

E-posta adresi

 

 

Başvuru Sahibi Kuruluşu Temsil Eden Yetkili Kişi

Adı

 

Soyadı

 

Görevi

 

Telefon numarası

 

E- posta adresi

 

 

Başvuru sahibi kuruluşun sorumlu kişisi olarak imzalamış olduğum; bu başvuruda sunulan bilgilerin doğru olduğunu beyan ederim.

MÜHÜR/kaşe

 

İMZA TARİHİ

 

İMZA

Bu kısım, Başvuru Sahibi Kuruluşu Temsil Eden Yetkili Kişi tarafından imzalanacaktır. Başvuru Dosyasında orijinal imzalı belge teslim edilmelidir.

 


B ÖLÜM 1.1. Ortaklara Ait Bilgiler

Eğer var ise her bir ortağa ilişkin bilgiler, bu kısım gereken sayıda çoğaltılarak doldurulacaktır. Ortak(lar)ın; öneri destinasyonda gerçekleştirilen sağlık ve esenlik turizmi faaliyetlerinin yürütülmesinde katkı sağlayıcı veya düzenleyici konumda olan kuruluşlar olmaları gerekmektedir. Ayrıca, başvuru dosyasının hazırlanmasında etkin rol almış olmalıdırlar.

Ortak Kuruluşun Adı

 

Kısaltması (var ise)

 

İrtibat Kişisi

Adı

 

Soyadı

 

Kuruluş

 

Görevi

 

Adres

 

 

 

İlçe/İl

 

Telefon numarası

 

 

 

E-posta adresi

 

Teklifin hazırlanmasındaki rolü ve katılımı

 

 

Proje ortak kuruluşunun sorumlu kişisi olarak imzalamış olduğum; bu başvuruda sunulan bilgilerin doğru olduğunu beyan ederim.

MÜHÜR/kaşe

 

 

 

İMZA TARİHİ

 

İMZA

Bu kısım, Kuruluşu Temsil Eden Yetkili Kişi tarafından imzalanacaktır. Başvuru Dosyasında orijinal imzalı belge teslim edilmelidir.

 


 


BÖLÜM 2. ÖNERİ DESTİNASYONA AİT BİLGİLER

Bu bölüm aşağıdaki açıklamalara göre açık ve anlaşılır bir şekilde (toplam 10 sayfayı geçmeyecek şekilde) doldurulmalıdır. Ayrıca, bu bölümde verilen bilgileri kapsayan ve bir sayfayı geçmeyen bir İngilizce özet de sunulmalıdır.

1. Öneri Destinasyonun Uygunluğu (40 Puan)

Öneri destinasyonun yarışmanın önceliklerine uygun olduğunu destekleyecek nitelikte detaylı ve açıklayıcı bilgi verilmelidir. Bu kısmın en az aşağıdaki bilgileri içermesi beklenmektedir:

 

 • Destinasyonun sahip olduğu tüm sağlık ve esenlik turizmi ögelerine ilişkin genel bilgi (8 Puan)
 • Destinasyonda gerçekleştirilen sağlık ve esenlik turizmi faaliyetleri hakkında detaylı bilgi (8 Puan)
 • Destinasyonun sağlık ve esenlik turizmi alanında geliştirilebilirliğine ve sürdürülebilirliğine ilişkin tanıtıcı bilgi (8 Puan)
 • Yerel sahiplenmeye ve işbirliğine ilişkin bilgi (8 Puan)
 • Sağlık ve esenlik turizmi ögelerinin ve faaliyetlerinin, destinasyonun turizm gelişimine katkısı (Yerel, bölgesel ve ulusal düzeyde) (8 Puan)

 

2. Destinasyona İlişkin Genel Özellikler (30 Puan)

Destinasyona ilişkin tanıtıcı genel bilgi, bu kısımda verilmelidir. Destinasyona ait özellikler belirtilirken, aşağıda verilmiş olan maddelerin de göz önünde bulundurulması beklenmektedir.

 

 • Destinasyona ulaşım imkânları (kara, hava, deniz) (3 Puan)
 • Destinasyondaki turizm organizasyonları ve faaliyetleri (Genel özellikler) (3 Puan)
 • Konaklama tesisleri (sayı ve çeşitleri ile yatak kapasiteleri) (3 Puan)
 • Yeme-içme tesisleri (3 Puan)
 • Yerel ürünler ve bunların satış yerleri (3 Puan)
 • Müzeler, sergiler, sanat ve gösteri mekânları ile tarihi, kültürel ve doğal değerlerin varlığı ve bunlara erişme/ulaşma ve bunlardan yararlanma olanağı. (3 Puan)
 • Diğer festivaller, şenlikler ve benzeri kültürel faaliyetler ile bunlara erişme/ulaşma ve bunlardan yararlanma olanağı (3 Puan)
 • Destinasyonun ulusal ve uluslararası tanıtımına yönelik araçlar (dergi, gazete, internet sayfası, farklı dillerde yayınlar, vb.) ve yurtdışındaki uluslararası etkinliklere katılım. (3 Puan)
 • Rehberlik hizmetleri ve turizm danışma büroları ile bunlara erişme/ulaşma ve bunlardan yararlanma olanağı (3 Puan)
 • Destinasyonun turizme katkı sağlayacak nitelikte kazandığı ulusal ve uluslararası belge ve ödüller (turizm, çevre, kültür, doğa vb.) (3 Puan)

 

3. Sürdürülebilirlik (30 Puan)

Öneri destinasyon, turizm arzını sosyal, kültürel ve çevresel sürdürülebilirliği sağlayacak şekilde yönetiyor olmalıdır. Destinasyonun yönetiminden sorumlu idare ile destinasyon ve çevresinde turizm faaliyetlerinde yer alan paydaşlar arasındaki işbirliği önem arz etmektedir. Bu kısmın en az aşağıdaki bilgileri içermesi beklenmektedir:

 • Sürdürülebilir turizm gelişimine yönelik mekanizmaların geliştirilmesi (yönetim planı, fiziksel gelişim planı ve benzeri) (5 Puan)
 • Destinasyonda ziyaretçilerin ihtiyaçlarının tespit edilmesi ve gerekli alt ve üst yapı hizmetlerinin geliştirilmesi (5 Puan)
 • Destinasyonda yeni turizm ürünlerinin geliştirilmesine, desteklenmesine ve tanıtımına yönelik stratejiler (5 Puan)
 • Destinasyonda sürdürülebilir turizm geliştirilmesi ile ilgili yerel halka yönelik eğitim faaliyetlerinin geliştirilmesi (5 Puan)
 • Yerel halkın yaşam kalitesinin ve destinasyonun korunmasına yönelik stratejiler (5 Puan)
 • Destinasyonda turizm faaliyetlerinin geliştirilmesinin yerel ekonomiye katkısı (5 Puan)

 

 

 

 

 

 

 

Kontrol Listesi

 

 

Başvurunuzun geçerli olabilmesi için Başvuru Formunun dikkatli ve mümkün olduğunca açık bir şekilde doldurulmasına ve başvuru dosyasının düzenli bir şekilde hazırlanarak gönderilmesine lütfen dikkat ediniz.

Başvuru dosyasında eksik olan formlar değerlendirilmeye alınmayacaktır.

Başvurunuzu göndermeden önce aşağıdaki hususları kontrol ediniz;

 

 

 

 • Başvuru dosyasına resmi yazı eklendi mi?
 • Başvuru formu eksiksiz olarak, elektronik ortamda dolduruldu mu?
 • Başvuru sahibinin ve varsa ortakların beyanları imzalandı mı?
 • Başvuru formu, bir asıl ve 3 kopya olmak üzere başvuru dosyasına eklendi mi?
 • Başvuru sahibi kuruluşun ve varsa ortaklarının tüzel kişiliği haiz olduğunu gösterir belge eklendi mi? (Kamu Kurumları Hariç)
 • Başvuru Formu tek bir elektronik dosya halinde CD/DVD ortamına (matbu versiyon ile arasında herhangi bir fark olmaksızın) kaydedilerek teklif dosyasına eklendi mi?

 

 

 

EDEN Basvuru Rehberi 2019.pdf

EDEN BASVURU FORMU 2019.doc